C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

1.

abstract

 

Soyut

2.

abuse

 

kötüye kullanmak,
istismar etmek

3.

accordance

 

uyum, ahenk

4.

accurate

 

do_ru

5.

acknowledge

 

Kabul etmek

6.

acquire

 

Elde etmek

7.

acquisition

 

Edinim

8.

adequate

 

Yeterli

9.

adjacent

 

biti_ik

10.

allocate

 

pay etmek, bölü_türmek

11.

ally

 

müttefik

12.

antibody

 

antikor

13.

arch

 

Kemer

14.

arrangement

 

Düzenleme

15.

array

 

bir dizi-sıra

16.

artificial

 

Yapay

17.

assess

 

De_erlendirmek

18.

asset

 

varlık

19.

associate

 

_li_kilendirmek

20.

assume

 

varsaymak

21.

assure

 

Garanti etmek

22.

attribute

 

(bir sebebe/nedene)
dayandırmak (= base on/upon)

23.

auction

 

açık arttırma

24.

audit

 

denetlemek , hesap
denetimi

25.

beam

 

I_ın

26.

binary

 

ikili

27.

boost

 

Arttırmak

28.

breach

 

ihlal

29.

capture

 

Ele geçirmek

30.

cease

 

durdurmak

31.

chorus

 

koro

32.

cluster

 

küme

33.

colleague

 

meslekta_

34.

commit

 

Suç i_lemek

35.

commodity

 

Ticari mal

36.

compensation

 

tazminat

37.

comply

 

uymak (a)

38.

component

 

bile_en

39.

compound

 

bile_ik

40.

comprise

 

içermek, kapsamak

41.

conceive

 

tasarlamak, kurmak

42.

concerning

 

ili_kin

43.

conduct

 

Yönetmek

44.

confine

 

sınırlamak

45.

confirm

 

Onaylamak

46.

conflict

 

Çatı_ma

47.

confront

 

yüzle_tirmek

48.

conjunction

 

ba_laç

49.

consequence

 

sonuç

50.

consist of

 

-den olu_mak

51.

consonant

 

Ünsüz

52.

constant

 

sürekli

53.

constitute

 

Olu_turmak

54.

constraint

 

baski kisitlama
zorlama

55.

context

 

ba_lam

56.

contraction

 

kasılma

57.

contractor

 

müteahhit

58.

contrasting

 

zıt

59.

contribution

 

Katkı

60.

conversation

 

Konu_ma

61.

convey

 

iletmek

62.

criticism

 

ele_tiri

63.

crucial

 

çok önemli

64.

curb (v)

 

frenlemek

65.

curve

 

e_im, e_mek

66.

damp

 

nemli

67.

debtor

 

borçlu

68.

debut

 

Sahneye ilk çıkı_

69.

decade

 

on yıl

70.

decay

 

Çürümek

71.

decline

 

Azalmak

72.

dedicate

 

Adamak

73.

deficit

 

Eksiklik

74.

deliberate

 

Kasti

75.

delicate

 

Narin hassas

76.

density

 

yo_unluk

77.

depict

 

anlatmak

 

78.

depreciation

 

Amortisman

79.

derivative

 

türev

80.

disapprove

 

onaylamamak

81.

discharge

 

De_arj

82.

discourse

 

konu_ma

83.

dismiss

 

Kovmak

84.

disposal

 

_mha etme

85.

dispute

 

Tartı_mak

86.

dissolve

 

eritmek

87.

distant

 

uzak

88.

distinct

 

farklı

89.

distinguish

 

ayırt etmek

90.

domestic

 

evcil

91.

dominate

 

hükmetmek

92.

due

 

vadesi dolmu_ zamanı
gelmi_

93.

efficient

 

Verimli

94.

elaborate

 

ayrıntılı, detaylı

95.

elect

 

Seçmek

96.

embrace

 

kucaklamak

97.

emerge

 

ortaya çıkmak

98.

encounter

 

kar_ıla_mak

99.

engage

 

1.ni_anlamak 2.i_
vermek

100.

enhance

 

geli_tirmek

101.

enquiry

 

soru_turma

102.

ensure

 

garantiye almak

103.

equilibrium

 

denge, denklik,
tarafsızlık

104.

equity

 

Öz Kaynak

105.

equivalent

 

e_de_er

106.

essential

 

Gerekli

107.

evolve

 

geli_mek

108.

exceed

 

a_mak

109.

exemption

 

Muafiyet

110.

expand

 

geni_letmek

111.

expense

 

masraf

112.

explode

 

patlamak

113.

exploit

 

Sömürmek

114.

exploration

 

Ke_if

115.

expose

 

maruz bırakmak

116.

extend

 

uzatmak

117.

extract

 

elde etmek, çekip çıkarmak

118.

faintly

 

Belli belirsiz

119.

faucet

 

Musluk

120.

fiscal

 

mali

121.

fraction

 

kesir

122.

framework

 

Yapı

123.

fundamental

 

temel

124.

gain

 

Kazanmak

125.

generate

 

√úretmek

126.

genre (n)

 

tür

127.

genuine

 

hakiki, gerçek

128.

gesture

 

Jest

129.

gradual

 

A_amalı

130.

grain

 

Tahıl

131.

gravitational

 

yerçekimi

132.

highlight

 

vurgulamak

133.

imperative

 

zorunlu

134.

implement

 

uygulamak

135.

implication

 

çıkarım, ima

136.

impose

 

zorla kabul
ettirmek, koymak( vergi), yük olmak

137.

improvement

 

Geli_im

138.

incentive

 

te_vik

139.

incidence

 

Olay

140.

incur

 

u_ramak

141.

indicate

 

belirtmek

142.

induce

 

ikna etmek, sebep
olmak

143.

initial

 

ilk

144.

initiative

 

giri_im

145.

interim

 

geçici

146.

interior

 

iç

147.

interpret

 

yorumlamak

148.

interrupt

 

sözünü kesmek

149.

interval

 

aralık

150.

intervention

 

müdahale

151.

irritate

 

kızdırmak

152.

justify

 

haklı çıkarmak

153.

keen

 

_stekli

154.

lean

 

dayanmak, yaslanmak

155.

leap

 

sıçramak

156.

linguistic

 

Dilbilimsel

157.

loose

 

gev_ek

 

158.

lump

 

yumru

159.

magnitude

 

büyüklük

160.

mainstream

 

pek çok ki_i tarafından
kabul gören inanı_ veya dü_ünce

161.

majority

 

ço_unluk

162.

manner

 

tavır

163.

marine

 

Denize Ait

164.

membrane

 

zar

165.

minority

 

azınlık

166.

monetary

 

Parasal

167.

movement

 

hareket

168.

narrative

 

öykü

169.

narrator

 

hikayeci

170.

noticeable

 

dikkate de_er

171.

obscure

 

Belirsiz

172.

obtain

 

elde etmek

173.

occasion

 

fırsat

174.

occupy

 

i_gal etmek

175.

occur

 

meydana gelmek

176.

opponent

 

Rakip

177.

oppose

 

kar_ı çıkmak

178.

ordinal

 

sıra

179.

outline

 

Özetlemek

180.

particularly

 

özellikle

181.

pension

 

emekli maa_ı

182.

permanent

 

Kalıcı

183.

permit

 

izin vermek

184.

possess

 

sahip olmak

185.

praise

 

övmek

186.

precede

 

-den önce gelmek

187.

precise

 

Kesin

188.

predator

 

yırtıcı hayvan

189.

predict

 

tahmin etmek

190.

premises

 

dayanak noktaları,
temel, öz

191.

prescribe

 

reçete yazmak

192.

preserve

 

Korumak

193.

presumably

 

muhtemelen

194.

prevent

 

önlemek

195.

primary

 

Birincil

196.

primitive

 

ilkel

197.

probe

 

Ara_tırmak

198.

prompt

 

Çabuk

199.

prospect

 

olasılık

200.

rapid

 

hızlı

201.

recall

 

Hatirlamak

202.

reckon

 

saymak, Hesaplamak

203.

recognition

 

tanıma

204.

recruit

 

i_e almak

205.

redundancy

 

gereksiz çokluk

206.

relevant

 

_lgili

207.

remark

 

söylemek, demek

208.

remote

 

Uzak

209.

replacement

 

yer de_i_tirmek

210.

resemble

 

benzemek

211.

residue

 

Artık

212.

respective

 

sırayla

213.

restrict

 

kısıtlamak

214.

retain

 

Alıkoymak

215.

reveal

 

Ortaya çıkarmak

216.

reverse

 

tersine çevirmek

217.

revise

 

gözden geçirmek

218.

revival

 

canlanma

219.

rival

 

rakip

220.

savage

 

vah_i

221.

scatter

 

saçmak, serpmek

222.

sediment

 

Tortu ,cökelti

223.

sequence

 

dizi

224.

severe

 

_iddetli

225.

sheer

 

katıksız, sırf,
halis, dimdik, sapmak

226.

slope

 

e_im

227.

solvent

 

Çözücü

228.

specimen

 

numune, örnek

229.

statutory

 

kanuni

230.

steer

 

yönlendirmek

231.

stem

 

Kök

232.

stimulate

 

Uyarmak

233.

strain

 

Gerginlik

234.

subsequent

 

Sonraki

235.

subsidiary

 

ba_lı ortaklık

236.

substantial

 

çok önemli, önemli
ölçüde

 

<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]>

237.

subtle

 

Belirsiz

238.

suffix

 

son ek

239.

sustain

 

sürdürmek

240.

tender

 

hassas, yumu_ak

241.

undergo

 

maruz kalmak

242.

underlie

 

Temelini olu_turmak

243.

undertake

 

√ústlenmek

244.

vast

 

büyük, engin,
muazzam (= immense, tremendous, huge)

245.

vegetation

 

bitki örtüsü

246.

velocity

 

hız

247.

venture

 

giri_im

248.

verse

 

Ayet

249.

withdraw

 

geri çekmek

250.

yield

 

Verim

 

 

 

idealist

very enthusiastic language learner

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *