The Blog

Düzensiz Fiilleri Benzerlik Yöntemiyle Kolay Ezber

Asagıda ngilizcedeki düzensiz fiillerin benzerliklerine göre olusturulmus bir listesi okunusları ve

anlamlarıyla birlikte verilmistir.

1. ÜÇ FORMUDA AYNI OLANLAR

bet (bet) bet (bet) bet (bet) : bahse girmek

broadcast (‘bro:dkæst) broadcast (‘bro:dkæst) broadcast (‘bro:dkæst): yayın yapmak

burst (bö:rst) burst (bö:rst) burst (bö:rst) : patla-t-mak

cost (kost) cost (kost) cost (kost) : mal olmak

cut (kat) cut (kat) cut (kat) : kesmek

hit (hit) hit (hit) hit (hit) : vurmak

hurt (hö:rt) hurt (hö:rt) hurt (hö:rt) : incitmek

let (let) let (let) let (let) : izin vermek

put (put) put (put) put (put) : koymak

read (ri:d) read (red) read (red) : okumak

set (set) set (set) set (set) : yerlestirmek

shut (sat) shut (sat) shut (sat) : kapatmak

split (split) split (split) split (split) : yar-ıl-mak

spread (spred) spread (spred) spread (spred) : yay-ıl-mak

2

I. VE III. FORMLARI AYNI OLANLAR

become (bi’kam) became (bi’keym) become (bi’kam) : olmak

come (kam) came (keym) come (kam) : gelmek

run (ran) ran (ræn) run (ran) : kosmak

3

II. VE III. FORMU AYNI OLANLAR

find (faynd) found (faund) found (faund) : bulmak

have (hæv) had (hæd) had (hæd) : sahip olmak

hold (hould) held (held) held (held) : tutmak

leave (li:v) left (left) left (left) : bırakmak

lose (lu:z) lost (lost) lost (lost) : kaybetmek

make (meyk) made (meyd) made (meyd) : yapmak

shine (sayn) shone (soun) shone (soun) : parlamak

shoot (su:t) shot (sa:t) shot (sa:t) : ates etmek

stand (stænd) stood (stud) stood (stud) : ayakta durmak

understand (andır’stænd) understood (andır’stud) understood (andır’stud) : anlamak

win (vin) won (van) won (van) : kazanmak

4

..i(nk, n, ng, m) / ..a(nk, n, ng, m) / ..u(nk, n, ng, m)

begin (bi’gin) began (bi’gæn) begun (bi’gan) : baslamak

drink (drik) drank (dræk) drunk (drak) : içmek

ring (ri) rang (ræ) rung (ra) : (zil) çalmak

shrink (srik) shrank (shræk) shrunk (shrak) : çekmek, küçülmek

sing (si) sang (sæ) sung (sa) : sarkı söylemek

sink (sik) sank (sæk) sunk (sak) : batmak

spring (spri) sprang (spræ) sprung (spra) : sıçramak, fırlamak

stink (stik) stank (stæk) stunk (stak) : pis kokmak

swim (svim) swam (swæm) swum (svam) : yüzmek

5

..ee(p, l) / ..e(pt, lt) / ..e(pt, lt)

creep (kri:p) crept (krept) crept (krept) : sürünmek

feel (fi:l) felt (felt) felt (felt) : hissetmek

keep (ki:p) kept (kept) kept (kept) : muhafaza etmek

kneel (ni:l) knelt (nelt) knelt (nelt) : diz çökmek

sleep (sli:p) slept (slept) slept (slept) : uyumak

sweep (svi:p) swept (svept) swept (svept) : süpürmek

weep (vi:p) wept (vept) wept (vept) : aglamak

6

..(o, a)w / ..ew / ..own

blow (blou) blew (blu:) blown (bloun) : esmek

draw (dro:) drew (dru:) drawn (dro:n) : çizmek

fly (flay) flew (flu:) flown (floun) : uçmak

grow (grou) grew (gru:) grown (groun) : yetistirmek

know (nou) knew (nu:) known (noun) : bilmek

throw ( rou) threw (ru:) thrown (roun) : atmak

7

..ea(k, l), (oos, eez)e / ..o(k, l, s, z)e / ..o(k, l, s, z)en

break (breyk) broke (brouk) broken (‘broukın) : kırmak

choose (çu:z) chose (çouz) chosen (‘çouzın) : seçmek

freeze (fri:z) froze (frouz) frozen (‘frouzın) : donmak

speak (spi:k) spoke (spouk) spoken (‘spoukın) : konusmak

steal (sti:l) stole (stoul) stolen (‘stoulın) : çalmak

wake (veyk) woke (vouk) woken (‘voukın) : uyanmak

8

..(en, il)d / ..(en, il)t / ..(en, il)t

bend (bend) bent (bent) bent (bent) : eg(il)mek

build (bild) built (bilt) built (bilt) : bina yapmak

lend (lend) lent (lent) lent (lent) : ödünç vermek

send (send) sent (sent) sent (sent) : göndermek

spend (spend) spent (spent) spent (spent) : harcamak

9

.. / ..ought / ..ought

bring (bri) brought (bro:t) brought (bro:t) : getirmek

buy (bay) bought (bo:t) bought (bo:t) : satın almak

fight (fayt) fought (fo:t) fought (fo:t) : dövüsmek

seek (si:k) sought (so:t) sought (so:t) : ara-stır-mak

think (ik) thought (o:t) thought (o:t) : düsünmek

10

.. / a (t, v, d)e / ..(iv, idd)en

eat (i:t) ate (eyt) eaten (i:tn) : yemek

forbid (fır’bid) forbade (fır’beyd) forbidden (fır’bidn) : yasaklamak

forgive (fır’giv) forgave (fır’geyv) forgiven (fır’givın) : affetmek

give (giv) gave (geyv) given (givın) : vermek

11

..ea(l, n, r) / ..ea(l, n, r)t / ..ea(l, n, r)t

deal (di:l) dealt (delt) dealt (delt) : dagıtmak

hear (hir) heard (hö:rd) heard (hö:rd) : isitmek

mean (mi:n) meant (ment) meant (ment) : demek istemek

12

..ay / ..aid / ..aid

lay (ley) laid (leyd) laid (leyd) : yatmak

pay (pey) paid (peyd) paid (peyd) : ödemek

say (sey) said (sed) said (sed) : söylemek

13

..ear / ..ore / ..orn

swear (sver) swore (svo:r) sworn (svo:rn):küfretmek / yemin etmek

tear (ter) tore (to:r) torn (to:rn) : yırt-ıl-mak

wear (ver) wore (wo:r) worn (vo:rn) : giyinmek

14

..i(t, d)e / ..i(t, d) / ..i(tt, dd)en

bite (bayt) bit (bit) bitten (‘bitn) : ısırmak

hide (hayd) hid (hid) hidden (‘hidn) : saklamak

15

..ch / ..aught / ..aught

catch (kæç) caught (ko:t) caught (kot) : yakalamak

teach (ti:ç) taught (to:t) taught (to:t) : ögretmek

16

..(i, an, in)g / ..(u, un)g / ..(u, un)g

dig (dig) dug (dag) dug (dag) : kazmak

hang (hæ) hung (ha) hung (ha) : asmak

sting (sti) stung (sta) stung (sta) : sokmak

swing (swi) swung (swa) swung (swa) : salla-n-mak

17

..o / .. / one

do (du:) did (did) done (dan) : yapmak

go (gou) went (vent) gone (go:n) : gitmek

Prepared By Recep Hoca

18

..i(v, s)e / ..o(v, s)e / ..i (v, s)en

drive (drayv) drove (drouv) driven (‘drivın) : araba sürmek

rise (rayz) rose (rouz) risen (‘rizın) : yükselmek

19

..i(d, t)e / ..o(d, t)e / ..i(dd, tt)en

ride (rayd) rode (roud) ridden (ridn) : binmek

write (rayt) wrote (rout) written (ritn) : yazmak

20

.. / ..e(d, t) / ..e(d, t)

feed (fi:d) fed (fed) fed (fed) : beslemek

flee (fli:) fled (fled) fled (fled) : kaçmak

lead (li:d) led (led) led (led) : yol göstermek

meet (mi:t) met (met) met (met) : bulusmak

21

..it / ..at/ ..at

sit (sit) sat (sæt) sat (sæt) : oturmak

spit (spit) spat (spæt) spat (spæt) : tükürmek

22

..ake / ..ook / ..aken

shake (seyk) shook (suk) shaken (‘seykın) : sarsmak

take (teyk) took (tuk) taken (‘teykın) : almak

23

..(e, o)w / ..(e,o)wed / ..(e, o)wn – ..(e,o)wed

sew (sou) sewed (soud) sewn/sewed (soun/soud) : diklemek

show (sou) showed (soud) shown/showed(soun/soud:göstermek

24

…. / ..uck / ..uck

stick (stik) stuck (stak) stuck (stak):saplamak; yapıstırmak

strike (strayk) struck (strak) struck (strak) : çarpmak

25

..ell / ..old / ..old

sell (sel) sold (sould) sold (sould) : satmak

tell (tel) told (tould) told (tould) : anlatmak

26

…. / ..i(t, d) / ..i(t, d)

light (layt) lit (lit) lit (lit) : yakmak

slide (slayd) slid (slid) slid (slid) : kaymak

27 HER HANGi BiR BENZERLiK GÖSTERMEYEN FORMLAR

be (bi:) was/were (vız, vır) been (bin) : olmak

beat (bi:t) beat (bi:t) beaten (bi:tn) : dövmek

fall (fo:l) fell (fel) fallen (‘fo:lın) : düsmek

forget (fır’get) forgot (fır’ga:t) forgotten (fır’ga:tn) : unutmak

get (get) got (ga:t) got (ten) (‘ga:tn) : almak

lie (lay) lay (ley) lain (leyn) : yatmak

see (si:) saw (so:) seen (si:n) : görmek

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.