The Blog

İngilizce’de En Fazla Kullanılan Kelimeler

Bu dosyada “İngilizce’de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi” yer almaktadır.

 

DOWNLOAD THE REAL FILE (GERÇEK DOSYAYI İNDİRİN)

İngilizce’de En Fazla 

Kullanılan Kelimeler Listesİ

Hazırladığımız liste, 7037 kelime içermektedir. Listede yer alan kelimelerin 1468 tanesi fiil (verb), 3566 tanesi isim (noun), 1306 tanesi sıfat (adjective), 464 tanesi zarf (adverb), 48 tanesi belirteç (determiner), 73 tanesi edat (preposition), 48 tanesi zamir (pronoun), 15 tanesi yardımcı fiil, 35 tanesi bağlaç (conjunction), 14 tanesi de ünlemdir (interjection).

Fonksiyon kelimeleri, yani harf-i tarifler (article), belirteçler (determiner), edatlar (preposition), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction) ve yardımcı fiiller (modal verbs and auxiliary verbs: be, have, do) ile mastar belirten (infinite marker) “to” ayrıca 522 kelimelik “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nde de verilmiştir. Ayrıca en çok kullanılan kelimeler listesinde yer almayan aynı türden kelimeler de bu listeye dahil edilmiştir.

Fonksiyon kelimelerini genel kelime listesi dışında yeniden ayrı bir liste halinde düzenlememizin nedeni, bunların, İngiliz gramerinde özel bir yeri olması dolayısıyla önemlerini vurgulamaktır. Esasen sayıları birkaç yüzü geçmeyen bu kelimeler, İngilizce’nin temel yapısını oluşturdukları gibi, herhangi bir metni incelediğimizde, metindeki bütün kelimeler içerisinde bu kelimelerin oranının da yaklaşık olarak yüzde 50 civarında olduğu görülecektir. Nitekim tek başına “the” harf-i tarifi, elinizdeki listeyi hazırlarken kullandığımız kelime listelerinden birisi olan British National Corpus’a[1] dayanarak Adam Kilgarriff’in oluşturduğu tasnif edilmiş (lemmatized) 6318 kelimelik listeye göre, tüm İngilizce’nin –daha doğru ifadesiyle kullanılan metin bankasındaki kelimelerin- yüzde 6,18’ini oluşturmaktadır. Diğer fonksiyon kelimelerinin de tek başlarına, ya da bir kelime kategorisinin bütün olarak İngilizce’nin yüzde kaçını oluşturduğunu “Fonksiyon Kelimeleri Listesi”nden görebilirsiniz.

Elinizdeki liste hazırlanırken, birisi hariç, internetteki değişik sitelerden sağlanmış, 9 farklı kelime listesi kullanılmıştır. Bunlar, yukarıda belirtilen 6318 kelimelik BNC listesi (web adresi: ftp://ftp.itri.bton.ac.uk/bnc ), US Information Agency’nin hazırladığı 1392 kelimelik Special English listesi (web adresi: ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/dictionaries), 1300 kelimelik Essential Semantic Units listesi (web adresi: http://www.langmaker.com/outpost/eswldeng.htm), Brown Corpus’una dayanarak hazırlanmış olan 2284 kelimelik General Service listesi (web adresi: http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/aboutgsl.html, http://plaza3.mbn.or.jp/~bauman/gsl.html), 2327 kelimelik Vital English listesi (web adresi: http://www.rick.harrison.net/langlab/vitaleng.html) ile Cobuild sözlüklerindeki tüm tanımlamalarda kullanılan 3000 kelimelik Defining Dictionary listesi (bu liste bir Cobuild sözlüğünden alınmıştır), Ogden’in 848 kelimelik Essential World English listesi (web adresi: http://geocities.com/Athens/Troy/1642/basicwds.html veya http://www.langmaker.com/wordlist/basiclex.htm) ve kelimelerin madde başı kelimeler ve türetilmiş kelimeler olarak verildiği, 2810 madde başı kelime içeren http://www1.harenet.ne.jp/~waring/Wordlists/full2000.txt, adresindeki bir liste ile 1000 kelimelik ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki bir listedir. Listelerin hepsi bir araya getirilerek ortak olan maddeler teke indirilmiş, sonra da fonksiyon kelimeleri ayrı bir listeye aktarılmıştır. Sonuçta İngilizce’de en çok kullanılan 7037 kelimeden oluşan elinizdeki liste ortaya çıkmıştır.

Listede, yazımı aynı olmakla birlikte farklı kelime sınıflarına (part of speech) dahil olan kelimeler ayrı ayrı ve hangi sınıfa ait oldukları belirtilerek verilmiştir. Kullandığımız listelerin hepsi içerdikleri kelimelerin kullanım sıklıklarını vermediklerinden, kelimelerin frekansları konusundaki en ayrıntılı bilgiyi veren BNC listesi, elinizdeki listede frekansların belirtilmesinde esas alınmıştır. Zaten kullandığımız en büyük liste olan BNC listesine, diğer listelerden toplam 719 adet kelime ilave edilebilmiştir. Bunların frekansları da yine BNC’nin verdiği daha ayrıntılı frekans listelerinden yararlanılarak hesaplanmış ve listemizde hesaplanan bu frekanslar verilmiştir.

BNC listesinin verilerine göre, İngilizce’de kelime kategorilerinin kullanım yoğunlukları tablodaki gibidir. Buna göre metin bankasında kelime türlerinin yoğunluk sırası şöyledir: isimler, belirteçler, edatlar, fiiller, zarflar, zamirler, bağlaçlar, sıfatlar, yardımcı fiiller ve ünlemler.

Isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar İngilizce’nin yaklaşık yüzde 45-50’sini oluşturmalarına karşılık bunların sayıları onbinlercedir. Örneğin, ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/Moby adresindeki 233000 kelimelik bir POS (parts of speech) sözlüğünde 105000 adet isim, 47500 adet sıfat bulunmaktadır. Yine ünlemlerin sayısı için de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Oysa bu beşört kelime sınıfının dışında kalan tüm kelimelerin (fonksiyon kelimelerinin) sayısı sadece 1000 civarındadır ve İngilizce’nin (konuşmalarda ve yazılarda kullanılan kelime miktarı olarak) yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Aynı konuda, hepsi de fonksiyon kelimeleri olan aşağıdaki ikinci tabloda verilen 44 kelimenin BNC metin bankasının yüzde 41.1’ini oluşturduğunu da belirtmek yararlı olacaktır.

Listede kullanılan kısaltmalar

Kelime türü

Metin bankası içindeki payı (%)

n İsimler/Nouns 21,1
det Belirteçler/Determiners 16,0
prep Edatlar/Prepositions 13,7
v Fiiller/Verbs 12,0
adv Zarflar/Adverbs 7,4
pron Zamirler/Pronouns 7,3
conj Bağlaçlar/Conjunctions 6,9
a Sıfatlar/Adjectives 6,4
mod Kavram fiilleri/Modal verbs 1,7
int Ünlemler/Interjections 0,3
  Yardımcı fiiller/Auxiliary verbs: be,have,do 6,2
  Mastar belirten “to”/Infinite marker “to” 1,6
Fonksiyon kelimelerinin payı 53,4

 

Metin bankası içindeki payı (%)

Kelime
6.18 the
4.23 is, was, be, are, ‘s (= is), were, been, being, ‘re, ‘m, am
2.94 of
2.68 and
2.46 a, an
1.80 in, inside (preposition)
1.62 to (infinitive verb marker)
1.37 have, has, have, ‘ve, ‘s (= has), had, having, ‘d (= had)
1.27 he, him, his
1.25 it, its
1.17 I, me, my
0.91 to (preposition)
0.86 they, them, their
0.86 not, n’t, no (interjection)
0.83 for
0.83 you, your
0.70 she, her
0.65 with
0.64 on
0.62 that (conjunction)
0.58 this, these
0.57 that (demonstrative), those
0.55 do, did, does, done, doing
0.51 we, us, our
0.50 by
0.47 at
0.45 but (conjunction)
0.44 ‘s (possessive)
0.41 from
0.40 as (many parts of speech)
0.37 which
0.37 or
0.31 will, ‘ll
0.25 would
0.25 what
0.23 there (existential, in “there is …” phrases)
0.23 if
0.23 can
0.22 all
0.22 who, whose
0.21 so (adverb / conjunction)
0.20 more
0.19 other, another
0.19 one (numeral)

DOWNLOAD THE REAL FILE (GERÇEK DOSYAYI İNDİRİN)

İngilizce’de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesİ

 

 

[1] “Corpus”, Latince’de “beden” anlamına gelen bir kelime olup, burada kullanılan haliyle Türkçe’ye “metin bankası” şeklinde çevrilebilir. Metin bankaları, çok sayıda ve farklı nitelikte, farklı yazarlara ait metinlerin toplanıp bir araya getirimesiyle oluşturulmaktadır. Kelime frekans (kullanım sıklığı) listeleri de, kelimelerin tüm metin bankası içinde kaç defa geçtiği ya da kelimenin tekrarlanma sayısının metin bankasındaki toplam kelime sayısına oranına göre oluşturulmaktadır.

 

 

perizathoca

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.