NOUNS FOLLOWED BY PREPOSITIONS

  1. NOUNS FOLLOWED BY PREPOSITIONS

The following are examples of nouns which are usually followed by certain prepositions. In the case of phrases which are idioms, the meanings of the phrases are indicated in brackets.

Against
  take precautions against ( -e karşı önlem almak)
For
  have affection for (..için sevgi duymak)   make allowances for ( dikkate almak)
  have compassion for (..için merhamet duymak)   an excuse for( -için bahane)
  a reason for (için neden)   have a reputation for ( -den nam salmak)
  have respect for ( ..için saygı duymak)   have sympathy for (-e sempati duymak)
  have a talent for (..için yeteneği olmak)   lie in wait for (ambush)( pusuya yatmak)
  pave the way for (prepare for) ( yol açmak, önünü açmak)
From
  absence from (..den uzakta olmak)
In
  have confidence in (.e güveni olmak)   have faith in ( -e inancı olmak)
  have an interest in ( -e ilgi duymak)   take part in ( -de yer almak)
  make progress in (-de ilerleme kaydetmek)
Into
  have insight into( iç yüzünü anlamak)
Of
  have an abhorrence of (-den enfret etmek)   in acknowledgement of ( karşılığı olarak)
  take advantage of (-den fayda sağlamak)   take care of (ilgilenmek,bakmak)
  take command of(-in idaresini ele almak)   evidence of (-in delili)
  an example of (-e örnek )   in excess of  (-ı geçen)
  make a fool of (  rezil etmek)   make fun of (ridicule) (alay etmek)
  have an impression of ( hakkında izlenime sahip olmak)   a lack of ( -in eksikliği)
  neglect of ( -in ihmali)   a number of (-den bir miktar)
  a pair of ( -den bir çift)   be part of ( bir şeyin parçası olmak)
  a possibility of ( -in olma ihtimali)   make a practice of (do often) ( uygulama yapmak)
  a proof of ( -in ispatı)   a quantity of ( bir miktar)
  recognition of(-e gelince)   a recollection of ( hatırlama)
  a result of ( -in sonucu olarak)   run the risk of (risk) (tehlikeyi göze almak)
  catch sight of (see suddenly)( gözüne çarpmak)   a sign of (-in işareti)
  a survey of ( -in araştırması)   a symbol of (-in sembolü)
  a symptom of ( -in belirtisi)   a token of ( -in işareti)
  make use of ( faydalanmak)   a way of (-in yolu,metodu)
  wash one’s hands of (stop caring
    about and dealing with)( elini eteğini çekmek)
On
  an attack on (-a saldırı)   dependence on (-e bağlı olmak)
  make an impression on (-de izlenim bırakmak)   play a joke on (dalga geçmek)
  shed light on (explain) ( açıklık getirmek)   have pity on ( -e acımak)
To
  have access to (-e giriş)   pay attention to (-e dikkat etmek)
  an objection to (-e itiraz)   a reply to (-e yanıt)
  a response to ( -e tepki)   lay siege to (besiege) (-I kuşatma altına almak)
  shut one’s eyes to (deliberately
    ignore a problem)( görmezden gelmek)
Toward or Towards
  animosity toward(s) (-e karşı düşmanlık)   an attitude toward(s) (-e karşı tutum)
With
  have a connection with (ile bağlantısı olmak)   find fault with (criticize) ( -nın hatasını bulmak)
  fall in love with ( -e aşık olmak)   change places with ( ile yer değiştirmek)