The Blog

YDS SINAVI KONU DAĞILIMI TOPLAM "80" SORU

 • KELİME SORULARI
 • DİL BİLGİSİ
 • CLOZE TEST
 • CÜMLE TAMAMLAMA
 • İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ
 • TÜRKÇE İNGİLİZCE ÇEVİRİ
 • OKUMA PARÇALARI
 • DİYALOG TAMAMLAMA
 • ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA
 • PARAGRAF TAMAMLAMA
 • ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

Abandon

terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak

Abruptly

aniden; ani ve nezaketsiz biçimde

Absolute

mutlak; tamamen

Absurd

saçma. gülünç

Abundant

bol. çok
Accomplish başarma, tamamlama

Accord

uzlaşma

Accountant

muhasebeci

Accurate

kesin. doğru. yanlışsız

Accused

sanık

Accustomed

alışkın. alışılmış, her zamanki

Achieve

başarma. elde etme

Acknowledgement

onay. kabul etme. tasdik

Acute

keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık

Adapt

uyum sağlamak
Adequate yeterli. uygun. elverişli

Adjust

ayarlamak. uydurmak. uymak

Adjustable

ayarlanabilir. uyarlanabilir

Administrate

yönetmek. idare etmek

Admirable

takdire değer

Advanced

ilerlemiş. ileri

Affable

Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir
Affair olay. mesele. sorun

Affectionate

müşfik. sevecen

Affluent

Wealthy. varlıklı

Agreeable

razı. hoş. iyi

Aid;

yardım

Aisle

sıralar arası. yol. geçenek

Alliance

ittifak

Ally

müttefik. dost

Alter

Change

Ambiguous

müphem. birden fazla anlama gelebilen

Amend

düzeltme. değiştirme

Ample

gerektiğinden çok. bol

Annual

yıllık. yıldönümü

Anticipate

tahmin etmek. ve ona göre davranmak

Apparel

Clothing. kılık kıyafet

Appetite

Desire for food. iştah. arzu

Appreciate

takdir etmek
Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış

Approach

yaklaşım. tarz

Approval

tasvip. onay; resmi izin

Argue

tartışma. münakaşa. iddia etme

Argument

tartışma; sav. iddia

Article

makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça

Artisan

zanaatçı. esnaf

Ashamed

utanmak

Assassinate

suikast yapmak

Asset

Advantage kıymetli şey. beceri. erdem

Asset

servet; değerli nitelik

Astonished

hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak

At once

derhal; aynı anda

Attack

saldırmak

Attainment

Achievement. başarı. elde etmek. marifet

Attempt

teşebbüs etmek. denemek

Attract

cezbetmek. çekmek

Available

elde edilebilir. müsait

Avidity

gayret. heves. hırs

Award

ödül. mükafat

Base

temel. esas; askeri üs

Beneficial

faydalı

Benefit

fayda. yarar
Blame suçlamak

Blink

Open and close. gözlerini kırpıştırmak

Bloom

çiçek açmak

Blossom

çiçek açmak. canlanmak. gelişmek

Blunder

gaf. gaf yapmak

Border

sınır

Break off

kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak

Breakthrough

cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş

Briskly

Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik

Bruise

berelemek. ezmek; bere. ezik

Brush up

Review tazelemek

Brutality

Cruelty vahşilik

Budget

bütçe

Bump

vurma. toslama; şiş. tümsek

Burglar

(ev. dükkan) soyan hırsız

Bury

gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek

Call at

uğramak

Call off

iptal etmek

Call on

ziyaret etmek; talep etmek

Call up

telefon atmak

Candidate

aday. namzet

Capable

yetenekli. ehliyetli

Captivate

büyüleme. esir etme, cezbetmek

Cautious

ihtiyatlı. tedbirli

Chance

şans. tesadüfen olmak

Charge

ücret; itham; hamle; şarj

Charity

sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu

Cheer

neşe. tezahürat

Chemist

kimyager; eczacı

Choice

seçmek

Choir

koro

Clammy

yapış yapış; soğuk nemli

Clarify

açıklamak. açıklık getirmek

Clear

temizlemek. aklamak. izin vermek

Clerk

memur. tezgahtar. sekreter

Cliff

uçurum. sarp kayalık

Clog

tıkamak. tıkanmak; takunya

Coast

kıyı

Coincidence

tesadüf
Collar yaka; tasma

Collide

çarpışma. çarpma

Combine

birleşmek. birleştirmek

Commerce

ticaret

Compare

mukayese etmek

Compensation

bedel. tazminat. telafi

Compete

yarışmak; rekabet etmek

Competent

Capable ehil. yetenekli. yetkili. –

Competition

yarışma. rekabet. sınama
Complaint şikayet etmek

Complete

tamamlamak; tamamen

Composed

birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak

Compromise

uzlaşmak

Conceal

gizlemek. saklamak. örtmek

Concurrence

Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama

Condense

yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme

Confidence

güven. itimat

Confidence

kendine güven

Confidential

Secret gizli. sır

Confirm

teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin

Confiscated

Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek

Conflict

çelişmek

Congratulate

tebrik etmek

Conscientious

Careful vicdanlı; dikkatli

Consequence

netice ; önem

Conserve

koruma muhafaza etme

Consider

hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak

Consist of

müteşekkil olmak. oluşmak

Consistently

mütemadiyen. devamlı

Constitute

teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek

Constitution

anayasa

Contaminate

kirletmek; zehirlemek. bozmak

Contented

halinden memnun. mutlu

Cooperation

işbirliği

Courteous

nazik. kibar. saygılı

Coward

korkak

Creative

yaratıcı

Crime

suç. cürüm

Criminal

suçla ilgili; suçlu; cezalı

Crooked

eğri. çarpık. virajlı. hilekar

Crop

mahsul

Crowd

kalabalık

Cruelty

zulüm. acımasızlık

Dabble

su serpme; amatörce uğraşma

Deadline

son teslim tarihi

Decade

on yıl
Deception aldatma. hile

Deceptive

aldatıcı. yanıltıcı

Dedicate

adamak; ithaf etmek

Defeat

yenme. bozguna uğratmak

Deficient

eksiz yetersiz. noksan

Delicate

nazik. hassas. narin

Delight

sevinç. zevk. haz,

Denial

inkar. yok sayma

Deny

inkar etme

Depict

göstermek. dile getirmek

Deplore

teessüf etmek. üzülmek

Dept

borç

Desperate

ümitsiz; gözü dünmüş

Despondent

ümitsiz. meyus

Determine

belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı

Detest

nefret etmek. tiksinmek

Device

alet. aygıt

Devote

..-e adamak

Diluted

sulandırılmış. su katılmış

Diminish

azaltmak. küçültmek. eksiltmek

Discipline

Punish disiplin; cezalandırma

Discourteous

nezaketsiz. kaba

Discreet

saygılı. dikkatli ve nazik

Discretion

basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat
Discuss talk about tartışma. münazara etmek

Disease

hastalık

Disgraced

Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası

Disgust

iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma

Dishonest

sahtekar

Disintegrate

parçalamak. bölünmek

Disposition

eğilim. mizaç. düzen. tertip

Dispute

tartışma

Dissolve

çözmek. dağıtmak. yok olmak

Distinguish

Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş

Distrust

güvenmemek

Ditch

hendek. ark. kanal

Divert

başka yöne çevirmek; saptırmak

Divide

bölmek. ayırmak
Divulge Reveal ifşa etmek. açığa vurmak

Doubt

şüphe. kuşku

Drift

sürüklenmek

Drowsy

Sleepy uykulu. uyku veren

Duplicate

Copy kopyasını yapmak

Dwindle

Diminishes. giderek azalmak

Eagerness

şevk. istek. arzu

Edge

kenar; avantaj

Efficient

verimli. randımanlı

Elevation

kaldırma. yükseltme; terfi

Embark (on)

gemiye binmek; başlamak

Embarrassment

utanma. mahcubiyet

Emerge

meydana çıkmak

Emit

yaymak. çıkarmak

Employer

iş veren

Encouraging

teşvik edici. cesaretlendirici

Endearing

sevdiren

Enhance

değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek

Enlarge

büyütmek. genişlemek

Enlighten

aydınlatmak

Enthusiastically

şevkle. hararetle

Envy

kıskanma. gıpta etme

Equivocal

Ambiguous iki anlama gelebilen

Espionage

casusluk

Essential

gerekli

Examine

Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek

Excessive

aşırı. haddinden fazla

Exchange

karşılıklı değişmek

Excuse

mazeret

Exempt

bağışık; muaf; hariç tutmak

Exhausted

bitmiş. tükenmiş. yorgun

Exhibition

sergi

Existence

varlık

Exotic

Unusual

Expand

genişle(t)mek. büyümek

Expedition

yolculuk; sefer

Explicit

Definite açık. sarih

Explore

keşif. inceleme gezisi

Explorer

kaşif seyyah

Expose

ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak

Exposure

ifşa; korunmasızlık; poz

Extensive

büyük. derin. kapsamlı

Extremely;

oldukça fazla

Fabric

kumaş. doku

Fact

gerçek. olgu

Faint

Indistinct donuk. baygın

Far

uzak; çok

Fatigue

yorgun. bitkin; yormak
Fearsome dehşetli. korkunç

Feasible

yapılabilir. mümkün

Feeble

Weak zayıf. kuvvetsiz

Fever

ateş. hararet; humma

Firing.

Ateşleme; pişirme; işten atma

Fiscal

mali

Flawless

kusursuz. defosuz

Flee from

Run away kaçmak. firar etmek

Flip

fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah

Float aimlessly

Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak

Floor

zemin

Fluctuate

inip çıkmak

Flushed

Red kızarmak. utanmak

Foggy

Misty, sisli

Fool

aldatmak. şaka yapmak. kandırmak
Foolishness aptallık. budalalık

Forecast

tahmin etmek

Forestall

erken davranıp önlemek

Fortunate

şanlı. talihli

Frank

açık sözlü. içten. samimi

Frightened

korkmuş

Fume

pis kokulu gaz. yaymak

Futile

boşuna. beyhude

Gain

kazanmak. elde etmek

Gash

Deep cut derin yara

Germinate

Grow çimlenmek. çimlendirmek

Gift

hediye; yetenek

Giggle

kıkırdamak

Gist

Main idea ana fikir

Gleeful

neşe dolu

Globe

küre

Goods

mallar. eşya

Govern

yönetmek. idare etmek

Grievance

Complaint
Grumbles Complains şikayet. yakınma

Halt

mola. durma

Harsh

sert. kaba. haşin

Hasten

acele etmek. ettirmek

Have faith in

inancı olmak

Hazardous

tehlikeli. zararlı

Heat

ısı. ısıtmak

Hectic

Very busy heyecanlı. telaşlı

Hence

bu nedenle. bundan dolayı

Herd

sürü; ayak takımı

Hesitate

tereddüt etmek. çekimsemek

Hide

sakla-n-mak

Highway

anayol

Hike

Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak

Hinted

Indirectly suggested. ima etmek

Hoax

Trick şaka. oyun; hile

Homeless

evsiz

Honest

samimi. dürüst

Hug

kucaklamak. sarılmak

Huge

kocaman. büyük

Humorous

komik. güldürücü

Hurl

Throw, fırlatmak. savurmak

Ignore

pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek

Impartial

yansız

Imprecise

kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz

Impression

izlenim. etki

Impromptu

Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama

Improve

ilerletme. geliştirme

In charged

sorumlu. görevli

Inadvertent

kasıtsız. elde olmayan

Incline

eğilme. aşağı eğilme

Inconsiderate

başkalarını düşünmez. düşüncesiz

Incredible

inanılmaz

Incurable

tedavi edilmez. çaresiz

Indecisive

kararsız. kesin olmayan

Indication

anlatma. belirti. gösterge

Indifferent

kayıtsız. umarsız

Indispensable

vazgeçilmez. zorunlu

Indistinct

belirsiz. bulanık

Induce

kandırmak. ikna etmek
Industrious çalışkan. gayretli

Inert

Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz

Inflammable

kolay tutuşan. parlayıcı

Influence

etki

Initial

First ilk. başlangıç

Insignificant

Değersiz önemsiz. belirsiz.

Insist

ısrar etmek

Insolent

Rude küstah. terbiyesiz

Inspire

telkin etmek. ilham etmek

Instructive

öğretici. eğitici

Insult

hakaret etme. hor görme

Intensity

güçlülük. yoğunluk

Intention

niyet

Interfere

müdahale etme. çatışma. engelleme

Interfere with

yoluna çıkmak. engellemek. karışmak

Intermittent

kesik kesik. aralıklı

Intrepid

Yılmaz, korkusuz. cesur

Intricate

Complicated karışık. girift

Investigator

dedektif. araştırıcı

Investment

yatırım. sağlanan gelir

Irrelevant

konu dışı. ilgisiz

Irresponsible

sorumsuz

Issue

konu; yayım-baskı

Item

adet. tane; madde; konu-fıkra

Jam

sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham

Landscape

manzara

Lane

dar yol; şerit

Law

hukuk. kanun

Leading

önde olan. kılavuzluk eden

Leak

sızıntı. çatlak

Lecture

ders. konferans

Liability

sorumluluk. yükümlülük

Limp

topallamak. aksamak

Lingered

kolay kolay ayrılmak;

Litter

çöp

Locate

bulunma. bir yerde yerleşmiş olma

Lofty

High yüce. yüksek. azametli

Lonely

yalnız. kimsesiz. tenha

Look up to

Respect hayran olmak. örnek almak

Luck

şans. talih. uğur

Majority

çoğunluk

Management

idare. yönetim

Manufacture

imal etmek

Means

yol. yöntem. araç

Meddle

Interfere karışmak. burnunu sokmak

Medicine

tıp. ilaç

Meditative

Thoughtful derin derin düşünen

Melt

eri-t-mek. yumuşa-t-mak

Memorize

ezberlemek

Mend

Repair tamir etmek

Merge

Become one birleşmek. içine katmak

Messy

dağınık. düzensiz

Mild

ılımlı. hafif. ılıman

Misty

sisli. bulanık

Misuse

suiistimal; yanlış kullanım

Moderate

ılımlı

Moist

nemli. ıslak

Mold

şekil vermek. kalıp

Monster

canavar

Mud

çamur; iftira

Neglect

ihmal etmek

Negligible

ihmal edilebilir

Nod

onaylamak. başını sallamak

Notify

bildirmek. haber vermek

Notorious

adı çıkmış. kötü şöhretli

Novelist

romancı

Object

itiraz etmek

Objection

itiraz; sakınca

Obligation

mecburiyet

Obscured

Hidden, saklı. anlaşılması güç,

Obsess

aklına takılmak. fikri sabit yapmak

Obstinate

Stubborn. inatçı

Occasion

fırsat. vesile. önemli gün. özel olay

Odorless

kokusuz

Of his own accord

Voluntarily. kendi isteğiyle

On strike

grevde

Open-minded

Açık fikirli

Opinion

fikir

Orchid

orkide

Outline

ana hat. taslak

Output

ürün. verim. çıktı

Outrageous

nefret uyandırıcı. öfkelendirici

Overdue

vadesi geçmiş. gecikmiş

Overemphatic

fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı

Overseas

deniz aşırı

Oversimplify

aşırı basitleştirme

Overturn

Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek

Owing to

sayesinde; yüzünden dolayı

Pace

Speed adım. hız

Pain

acı. sızı. ağrı

Pale

solgun

Participate

iştirak etmek

Partner

ortak

Passageway

pasaj. geçit
Pay attention to dikkatini vermek

Peculiarity

özellik; …-e özgü olma; tuhaflık

Percent

yüzde

Personality

şahsiyet

Pessimistic

kötümser

Phony

sahte. düzmece

Pick up

toplama. devşirme

Plentiful

bol; bereketli

Plunge

dalma. fırlama

Poetic

şiirsel

Point of view

bakış açısı

Policy

politika; davranış biçimi; poliçe

Polish

cilalamak. boyamak

Poll

oylama. anket

Pollute

kirletmek

Postpone

ertelemek

Praised

övmek

Precaution

tedbir. önlem

Precisely

tam olarak; kesinlikle

Prediction

tahmin

Premium

sigorta primi; ödül. prim

Presume

varsaymak

Pretense

rolüne girme. bahane

Pretext

bahane

Prevent

engellemek. korumak

Preview

ilk gösterim

Previous

önceki. sabık

Pride

gurur. iftihar

Prior to

öncelikli. daha önemli

Private

özel; şahsa ait

Prodigious

Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman

Profilic

çok eser veren

Profound

derin; bilgili; etkileyici

Promote

terfi ettirmek

Promotion

terfi

Propose

önerme. niyet etme. evlilik teklifi

Prospects

başarı şansı

Prove

kanıtlamak; çıkmak

Punctual

dakik

Punctuality

Being on time

Purify

temizlemek. arındırmak. saflaştırmak

Pursue

peşine düşmek. izini sürmek

Put off

elbisesini çıkartmak

Quarter

çeyrek; bölge. semt; askeri kışla

Quartet

dörtlü

Raise

yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek

Rate

oran

Readily

Easily kolayca. seve seve

Readily

isteyerek. gönülden

Recast

yeniden çıkarmak. değiştirmek

Recent

yakında olmuş

Recession

gerileme. durgunluk. azalma

Reckless

aldırışsız. kayıtsız

Reckon

hesaplamak. tahmin etmek

Recover

iyileşmek. yeniden elde etmek

Recruit

üye yapmak; işe almak

Refrain from

kendini tutma. sakınma

Refugee

mülteci

Refute

yalanlamak. çürütmek

Regarded as

gibi görülmek. kabul edilmek

Region

bölge

Rejection

ret

Relent

yumuşama. gevşeme. merhamete gelme

Relentless

amansız; acımasız. merhametsiz

Reliance

geven. itimat

Relief

Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri

Relieve

hafiflemek. rahatlamak

Reluctant

isteksiz. tereddütlü

Reluctantly

gönülsüzce

Remark

söz söyleme; fark etme

Remarkable

dikkate. sözü edilmeye değer

Remove

çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek

Renovation

yenileme. tecdit. onarım

Represent

temsil etme

Reprimand

azar. paylama

Reprove

azarlama. paylama

Reputation

ün. itibar

Require

gerektirmek; istemek

Reservation

yer ayırtma; şart; ihtiyat

Resign

istifa etmek. ayrılmak

Resignation

istifa; kabullenme

Resonance

tınlama

Respect

saygı. hürmet

Restored

onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş

Restraint

zaptetme. sınırlama. hakim olma

Restriction

sınırlama

Resultant

sonucunda ortaya çıkan

Reveal

açığa çıkarma; ilhamla bildirme

Revere

Loved saymak. saygı göstermek

Revise

gözden geçirmek

Revive

yeniden canlan-dır-mak

Reward

ödül

Ridiculous

Absurd. Gildings derecede saçma

Rim

Edge kenar

Rival

rakip

Rot

çürüme. çürük ; zırva

Rub

ovma. ovalama

Rugged

zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü

Rule out

Reject

Runaway

kaçak

Rush

aceleyle koşmak. hücum etmek

Saucer

çay. fincan tabağı

Scattered

dağınık

Scheme

plan. tasarı

Scholarly

çok derin. bilgili. bilimsel

Scholarship

burs; irfan. ilim

School board

okul yönetimi

Scold

azarlama. paylama

Scorch

yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek

Scratch

tırmalamak. kazımak. kaşınmak

Sealed

mühürlü

Seam

dikiş yeri. bağlantı yeri

Seed

tohum

Seek

araştırmak. bulmaya çalışmak

Seize

tutmak. yakalamak. zaptetmek

Select;

seçmek. ayırım

Selfish

bencil

Sensitive

duyarlı

Separate

ayırmak

Serene

sakin; yüce

Severe

acı. sert. şiddetli

Shade

gölge

Shape

şekil

Shareholder

hissedar

Shattered

mahvolmuş. bitmiş; yorgun

Shield

Protect, kalkan; korumak

Shift

vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi

Shipping

gemiler; sipariş alıp gönderme

Shout

bağırmak

Shrewd

Clever, kurnaz. açık göz

Sinful

günahkar

Sink

dibe batmak

Skillful

becerikli

Skip

atlamak

Slope

eğim

Sly

sinsi

Smooth

yumuşak

Sneer

dudağını bükmek. küçümsemek

Soothe

Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak

Sophisticated

karmaşık. girift,

Spectacle

görülecek şey.

Sphere.

Globe küre

Spokesperson

sözcü

Sporadic

Intermittent (düzensiz aralıklarla olan)

Squeeze

sıkmak. ezmek

Staff

personel. çalışanlar kadrosu; kurmay

Statue

heykel

Stature

boy-pos; önem; kişilik

Stayed late

Lingered. oyalanmak

Steady

düzenli. sabit

Stem from

-den ileri gelmek. doğmak. çıkmak

Step

adım. basamak

Stern

sert. müsamahasız

Stiff

katı. sert. kıran kırana

Stingy

cimri. eli sıkı

Stockholder

hissedar

Straighten

doğrultmak

Strain

kendini zorlamak. gayret göstermek

Stray

başıboş. Homeless

Stretch

germek. esnetmek

Struggle

çabalamak. mücadele etmek

Stubborn

inatçı dik başlı

Subsidize

Para vermek. desteklemek

Subtle

ince. narin; zeka işi

Sufficient

yeterli

Summary

Özet

Superficial

yüzeysel. üstünkörü

Superior

daha üstün

Supplementary

takviye. ek

Surgeon

cerrah. operatör

Surmount

üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek

Surpass

aşmak. üstün olmak

Survive

hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek

Susceptible to

kolay etkilenen. dayanıksız. hassas

Suspicion

şüphe. zan

Sustain

devam ettirmek. korumak

Swell

Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek

Symptom

Sign semptom. belirti

Synopsis

Summary özet

Tackle

çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak;

Talent

yetenek

Tax

vergi

Tax-exempt

vergiden muaf

Tear

(teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı

Tempt

ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak

Testimony

tanıklık. ifade

Thorough

tam. dikkatli eksiz

Thoughtful

düşünceli

Thrifty

tutumlu. idareli

Throng

Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek

Tilted

Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil

Tiny

küçük. ufacık

Top

üst. zirve

Torn

yırtık

Tower

kule

Trace

Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek

Trail

sürüklemek. gezdirmek; izlemek

Tramped

Walked heavily kuvvetli adımla yürümek

Tranquil

serene sakin. huzurlu

Transaction

iş görme

Treachery

ihanet

Treatment

muamele. davranış; tedavi

Treatment

muamele, davranış; tedavi

Trial

deneme; duruşma

Triumph

zafer. başarı

Trivial

abes; bayağı; cüzi

Trust

güvenmek

Trust

güvenmek. inanmak

Tunnel

Underground passageway

Underestimate

az/düşük olarak tahmin etmek

Underground

metro; yer altı

Undermine

baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek

Underrate

hafife almak. küçümsemek

Unhesitatingly

tereddüt etmeden

Union

birlik; sendika

Unique

biricik; tek; eşsiz

Unpardonable

affedilemez

Unpleasant

nahoş ; tatsız

Unrehearsed

provasız

Unrestrained

denetimsiz. frenlenmemiş. serbest

Unwillingly

istemeyerek

Unwillingness

isteksizlik

Vacant

boş. açık; dalgın

Vague

müphem. belirsiz. şüpheli

Vanity

Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik

Varied

değişik. çeşitli; değişken

Vast

çok geniş. engin. pek çok

Versatile

çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen

Vexed

Annoyed, bir şeye canı sıkılmak

Victim

kurban

Victory

Triumph. zafer

Violent

sert. şiddetli. zorlu

Vital

hayati önemde

Voluntarily

gönüllü olarak

Vote

oy vermek

Vulnerable

Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan

Wasteful

savurgan. müsrif

Weakness

zayıflık; zaaf

Wealthy

zengin; varlıklı

Wealthy

zengin. varlıklı

Wheel

tekerlek

Whip

kamçı; kamçılamak

Wise

akıllı. akıllıca. mantıklı

Withdraw

çekmek. çekilmek. ayrılmak

Wither

Dry up solmak. soldurmak. sindirmek

Witness

Şahit

Wrinkle

buruşmak. kırışmak

Yield to

kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak

Zinnia

zenya çiçeği

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.